Hafnargjöld

Hafnir Múlaþings
Gjaldskrá 2023

Borgarfjarðar- Djúpavogs- og Seyðisfjarðarhöfn

Gjaldskrá þessi fyrir Hafnir Múlaþings er sett skv. heimild í 17. grein hafnalaga nr. 61/2003.

Hér er hægt að hlaða niður gjaldskrá á .pdf formi:

Hlaða niður gjaldskrá

Skipagjöld

 

Við ákvörðun gjalda, sem taka mið af stærð skipa, skal miðað við brúttó tonnatölu skipa samkvæmt alþjóðlegu mælingarbréfi, sem gefið er út í samræmi við alþjóðasamþykktina um mælingu skipa frá 1969.

Skoða nánar

Skipagjöld

Lestargjöld:  Af öllum skipum skal greiða lestargjald,   18,35 kr.

Bryggjugjöld

Af öllum skipum sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka skal greiða samkvæmt eftirfarandi:

 • 9,76 kr. á mælieiningu fyrir hverja byrjaða 24 tíma, sem skip liggur bundið.
 • Farþegaskip, sem liggja við akkeri, en nota flotbryggju, skulu greiða kr. 4,70 á mælieiningu.
 • Heimilt er að taka lestar- og bryggjugjald af fiskiskipum og minni bátum yfir 20 BT, sem mánaðargjald, 115,22 kr. á mælieiningu, en þó aldrei lægra en 26.173 kr. á mánuði.
 • Bátar 10 – 20 BT greiði 15.616 kr. á mánuði.
 • Bátar minni en 10 BT greiði þó aldrei lægra en 8.455 kr. á mánuði.
 • Bátar minni óskráðir styttri en 6 metrar greiði 5.973 kr. á mánuði. Þá báta skal taka upp yfir tímabilið október til maí.
 • Skútur og skemmtibátar sem koma til hafnar greiði 100 EURO fyrir hverja byrjaða viku.Daggjald verði 20 EURO.
 • Landstöðugjald fyrir báta við bátahöfn er kr. 3.381 á mánuði.

Heimilt er að leggja á allt að fimmföld bryggjugjöld á skip og báta sem liggja um lengri tíma við bryggju og hafa verið án haffærisskírteinis í a.m.k. 6 mánuði.
Heimilt er að leggja þreföld bryggjugjöld á skip og báta sem óska eftir langtíma viðlegu vegna annarrar starfsemi en útgerðar.

Vörugjöld

Vörugjald skal greiða af öllum vörum sem fluttar eru af skipsfjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka hafnanna, þó með þeim undantekningum er síðar getur. Farmflytjandi skal skila farmskrá og öðrum nauðsynlegum gögnum til hafnanna, vegna álagningar vörugjalda.

Fyrir vörur sem samkvæmt farmskrá skips eru ákveðnar til annarrar hafnar, innlendrar eða erlendrar, en eru látnar á land um stundarsakir, skal aðeins greitt vörugjald þegar vörurnar eru fluttar í land. Undanþegnar þessu gjaldi eru vörur sem látnar eru á land um stundarsakir vegna skemmda á skipi.

Af vörum, sem fluttar eru á skip og fara eiga til annarra hafna innanlands greiðist hálft vörugjald.  Af vörum sem koma frá útlöndum og fara eiga áfram til útlanda er heimilt að innheimta fullt vörugjald þegar vörurnar eru fluttar í land.

Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi:     

 • Umbúðir sem endursendar eru.
 • Olía, vistir og aðrar nauðsynjar skipa til eigin notkunar.
 • Almennar póstsendingar og farangur ferðamanna.
 • Úrgangur sem fluttur er til eyðingar.

Vörugjald reiknast eftir þyngd eða verðmæti, með umbúðum og af hverri sendingu sérstaklega. Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða afgreiðslumanni skips skal láta höfninni í té afrit af farmskrá. Sé engri farmskrá til að dreifa skal skipstjóri gefa drengskaparvottorð um vörumagn sem fermt hefur verið eða affermt úr skipi hans. Þyki hafnarstjóra ástæða til getur hann hvenær sem er látið ákveða vörumagnið á þann hátt sem hann telur hentugast. Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið greiðir farmeigandi kostnaðinn.  Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðað skal reikna vörugjaldið eftir þeirri tegund sem hæst gjald skal greiða af.

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið greiðist eins og þar segir:

1 Fyrir hvert tonn fljótandi efni mælist í rúmmetrum: Kol, laust korn, salt, vikur, kísilgúr, bensín, brennsluolíur, þörungamjöl, sement, áburður og úrgangur sem fluttur er til endurvinnslu. ISK 396
2 Fyrir hvert tonn: Lýsi, fiskimjöl og melta. ISK 555
3 Fyrir hvert tonn: Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, óunnið járn og stál, veiðarfæri, smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, hráefni til iðnaðar og byggingaframkvæmda. Pökkuð og niðursoðin matvæli, óáfengar drykkjarvörur og ávextir. ISK 722
4 Fyrir hvert tonn. Aðrar vörur sem ekki eru tilgreindar í 1. - 3. fl. ISK 1.560
Gjald 1,50% af heildar aflaverðmæti.
Sjávarafli lagður á land eða í skip á hafnarsvæðinu til vinnslu eða brottflutnings, þ.m.t. fiskur og seiði úr eldiskvíum. Gjaldið reiknast af heildarverðmæti aflans.
Gjald af frystum afla frystitogara reiknast af helmingi heildarverðmætis.
Seljanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra skýrslu um seldan afla um leið og sala hefur átt sér stað, t.d. afrit af aflaskýrslu til Fiskistofu. Aflagjaldið fellur í gjalddaga um leið og afla er landað.
Seljanda ber að standa skil á greiðslu aflagjalds.
Við sölu afla til skyldra aðila skv. 3. mgr. 9. gr. laga nr. 13/1998 um Verðlagsstofu skiptaverðs og úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna skal að lágmarki miðað við skiptaverð verðlagsstofu skiptaverðs.
1 Festargjöld fyrir hverja afgreiðslu kr. 19.671
2 Yfirvinna kr. 33.790
3 Sé fleiri en einn maður notaður við afgreiðslu er gjald fyrir hvern aukamann kr. 19.671
4 Yfirvinna ISK 33.790

Ekki er hafnsöguskylda í Höfnum Múlaþings en ef óskað er eftir slíkri þjónustu er greitt samkvæmt gjaldskrá.

1 Fast gjald pr. ferð kr. 6.058
2 Stærðargjald á mælieiningu kr. 8,99
3 Flutningur á hafnsögumanni kr. 47.894
4 Ef óskað er eftir bát (Vinnubát )til aðstoðar við komu eða brottför út af hafnarsvæðinu, skal greiða Að lágmarki kr 73.250 fyrir hverja byrjaða klst.
5 Fyrir leiðsögn um höfn skal greiða hálft gjald skv. 1-lið.

Leiga á gámasvæði/geymsla veiðarfæra/varnings/búnaðar/leiga á búnaði

 • Geymsla á malarsvæði 62 kr. pr. m2 á mán.
 • Geymsla á malbikuðu svæði 124 kr. pr. m2 á mán.
 • Geymsla á veiðarfærum á hafnarköntum 5.350 kr. pr. sólarhring.
 • Geymslugjald 20 feta gám 2.809 kr. Fyrir hvern byrjaðan mánuð.
 • Geymslugjald 40 feta gám 4.144 kr. Fyrir hvern byrjaðan mánuð.
 • Geymslugjald 20 feta frystigám pr. mán. 2.590 kr. + rafmagn.
 • Geymslugjald 40 feta frystigám pr. mán. 4.144 kr. + rafmagn.
 • Geymslugjald fyrir nætur og troll á geymslusvæði er það sama og pr. 40 feta gám á mán.
 • Krókgámar lokaðir 1.034 kr. á rúmmetra á mánuði.
 • Krókgámar opnir 512 kr. á rúmmetra á viku.
 • Krókgámar opnir 1.806 kr. á rúmmetra á mánuði.
 • Landgangaleiga 5.209 kr. á skipti.
 • Tollverndarsvæði:
  Öll svæði 152 kr. /m2 á mánuði.

Móttaka úrgangs

 

Almenn hafnarþjónusta: Seyðisfjarðarhöfn veitir almenna hafnarþjónustu eins og viðlegu fyrir skip og báta, afgreiðslu á ferskvatni, rafmagni, og sorphirðu, vigtun og hafnsögu.

Skoða nánar

Móttaka úrgangs

Skipstjóri eða eigandi skips sem óskar eftir að láta á land sorp, farmleifar, olíuleifar eða mengandi efni skal óska eftir aðstoð viðurkennds þjónustuaðila, sem hafnirnar hafa samþykkt að annist móttöku og förgun á ofangreindum úrgangi frá skipum á hafnarsvæðum hafnanna. Skipstjóri, eigandi skips eða þjónustuaðili skal undantekningalaust skila útfylltu eyðublaði til hafnanna um magn og tegund þess úrgangs sem skilað er á land.

Skip sem falla utan gr. 11 c í lögum um varnir gegn mengun hafs og stranda nr. 33 frá 2004 skulu greiða þjónustuaðila kostnað vegna móttöku og förgun á úrgangi. Annist Hafnir Múlaþings móttöku og förgun á almennum úrgangi skal gjald greitt fyrir þjónustuna samkvæmt grein þessari fyrir hvern rúmmetra úrgangs. Annist Hafnir Múlaþings móttöku á spilliefnum eða sérstökum úrgangi sem hefur í för með sér kostnaðar umfram förgun á almennu sorpi greiðir viðkomandi aðili þann kostnað sem til fellur.

Vegna skipa sem falla undir grein 11 c. í lögum um varnir gegn mengun hafs og stranda nr. 33 frá 2004 skulu skip greiða eftirfarandi:

a. Úrgangsgjald: Við komu skips til hafna skal skip greiða 0,91 kr. á brt. Gjald þetta er til þess að standa undir eftirliti og umsýslu hafnar vegna móttöku á sorpi.
Lágmarksgjald samkvæmt þessum lið er 12.187 kr. og hámarksgjald /55.184 kr.

b. Úrgangsgjald: Gjald skv. staflið a. má lækka ef umhverfisstjórnun, hönnun, búnaður og starfræksla skips er með þeim hætti að skipstjóri geti sýnt fram á að minni úrgangur verði til um borð.
Lágmarksgjald samkvæmt þessum lið er 6.337 kr. og hámarksgjald 28.502 kr.

c. Úrgangsgjald:
Skip og bátar sem koma oftar en fjórum sinnum til hafnar á almanaksárinu greiða samkvæmt b. lið fyrir fimmtu komu og komur eftir það.

d. Úrgangsgjald:
Skip og bátar sem hafa varanlega viðveru í Höfnum Múlaþings skulu greiða fast mánaðargjald vegna eftirlits og umsýslu hafnar vegna móttöku á sorpi.
Mánaðargjaldið skal vera 6.337 kr. á mánuði.

e. Förgunargjald:
Við komu til hafnar skulu öll skip sem falla undir 11. grein laga nr. 33 frá 2004 greiða förgunargjald óháð því hvort þau skili úrgangi í land. Förgunargjaldið skal standa undir förgun á úrgangi sem skilað er á land.
Farþegaskip yfir 60 metrar á lengd skulu greiða 1,78 kr. á brt. Gjaldið miðast við eftirfarandi sorpmagn:
Farþegaskip undir 30.000 brt: 5 m3
Farþegaskip frá 30.000 brt til 100.000 brt: 10m3
Farþegaskip yfir 100.000 brt: 15 m3
Önnur skip skulu greiða 2,48 kr. á brt. Gjaldið miðast við 5 m3 af sorpi.

Greiða skal samkvæmt h-lið fyrir sorp sem fer umfram ofangreinda viðmiðun. Skip og bátar sem eru
undir 60 metrar á lengd og hafa varanlega viðlegu í Höfnum Múlaþings skulu háðir sérstöku
samkomulagi sem m.a. taki á lögum og reglum um skil á sorpi.Lágmarksgjald samkvæmt þessum lið er kr.
42.739.

f. Förgunargjald:
Leiti skip til viðurkennds aðila um móttöku á úrgangi getur það fengið álagt förgunargjald skv. e-lið endurgreitt enda skili það áður kvittun móttökuaðilans ásamt réttum upplýsingum um losað magn. Skilyrði endurgreiðslu kostnaðar er að kvittun móttökuaðila hafi borist Höfnum Múlaþings innan tveggja sólarhringa frá brottför skips.

g. Skv. 11 grein laga nr. 1200 frá 2014 getur Umhverfisstofnun veitt skipum í áætlunarsiglingum, sem hafa reglulega viðkomu í höfnum og sýna fram á trygga afhendingu úrgangs og greiðslu gjalda í hverri höfn á siglingaleiðinni undanþágu frá afhendingu úrgangs. Skipstjóri eða eigandi skips sem fengið hefur undanþágu frá Umhverfisstofnun um afhendingu úrgangs eða skilum á tilkynningum, skal framvísa gildri staðfestingu þess efnis

h. Skip sem undanþegin eru gjaldskyldu skv. 1. tl. 2. mgr. 17. gr. og 11. grein c-lið laga nr. 33 frá 2004 hafnalaga skulu greiða fyrir móttöku hafnar og förgun á almennu sorpi. Lágmarksgjald hafnar fyrir móttöku á úrgangi er kr. 12.734 á hvern rúmmetra og lágmarksgjald einn rúmmetri. Annist höfnin móttöku á spilliefnum eða sérstökum úrgangi sem hefur í för með sér kostnaðar umfram förgun á almennu sorpi greiðir viðkomandi aðili þann kostnað sem til fellur.

i. Mengun:
Mengunarvaldur skal greiða allan kostnað við hreinsun vegna mengunaróhappa samkvæmt lögum um varnir gegn mengun hafs og stranda. M.a. getur þar verið um að ræða kostnað vegna vinnu Brunavarna á Austurlandi, vegna vinnu starfsmanna hafna Múlaþings, og kostnaður vegna notkunar á búnaði og nauðsynlegum efnum til hreinsunar.

REKSTUR OG ÖRYGGISGJÖLD ISPS

Skoða nánar

Hafnsögugjald

Ekki er hafnsöguskylda í Höfnum Múlaþings en ef óskað er eftir slíkri þjónustu er greitt samkvæmt gjaldskrá.

 • Fast gjald kr 6.058 pr. ferð.
 • Stærðargjald kr. 8.99 á mælieiningu.
 • Flutningur á hafnsögumanni kr. 47.894 pr. ferð.
 • Ef óskað er eftir bát (Vinnubát) til aðstoðar við komu eða brottför út af hafnarsvæðinu, skal greiða að lágmarki kr. 73.250  fyrir hverja byrjaða klst.

 

Festargjöld

 • Festargjöld fyrir hverja afgreiðslu 19.671 kr. og í yfirvinnu 33.790 kr.
 • Sé fleiri en einn maður notaður við afgreiðslu er gjald fyrir hvern aukamann 19.671 kr. og í yfirvinnu 33.791 kr. 

Vatnssala

 • Vatn afgreitt frá bryggju, lágmarksgjald, 6.051 kr.
 • Vatn til skipa, 360 kr./m3.
 • Afgreiðsla utan dagvinnutíma, 8.091 kr. á. klst. til viðbótar gjaldskrá.

Leiga á móttökusal

 • Leiga á móttökusal í Ferjuleiru 1. á Seyðisfirði fyrir 1-4 klst. 9.690 kr.
  fyrir heilan dag 16.549 kr.

Tímagjald hafnarvarða

 • Útseld vinna í dagvinnu kr. 4.857
 • Útseld vinna í yfirvinnu kr. 8.057

Rafmagnssala

 • Gámar 22,09 kr./kwst.
 • Til skipa 22,09  kr./kwst.
 • Tengigjald í dagvinnu 3.105 kr.
 • Tengigjald í næturvinnu 8.465 kr.
 • Mælaleiga 6.037 kr.  kr. á. ári.
 • Fari tenging fram utan dagvinnutíma greiðist tengigjald 8.262 kr. 

Móttaka skipa sem falla undir ISPS-kóða / Verndargjald

 • Fyrir hverja komu skips sem fellur undir ákvæði laga um siglingavernd nr. 50/2004, ber að greiða eftirtalin gjöld til hafnarinnar:Fast gjald 21.164 kr.
  auk þess 2,00 kr. fyrir hverja brúttólest skips.
  Útseld vinna í dagvinnu vegna öryggisvörslu 7.251 kr. á. mann pr. klst.
  Útseld vinna í næturvinnu vegna öryggisvörslu 10.886 kr. á mann pr. klst.
  Verndar- og farþegagjald  197 kr. pr. farþega. Security fee.

Vigtargjald

 • Almenn vigtun 200 kr. á tonn
 • Lægsta gjald fyrir einstaka vigtun/löndun  1.200 kr.
 • Vigtun flutningabíls 2.119 kr. pr. vigtun.
 • Útseld vinna við vigtun í dagvinnu 4.857 kr. á klst.
 • Útseld vinna við vigtun í yfirvinnu  8.057 kr. á klst.
 • Útseld vinna við úrtaksvigtun 7.920 kr. á klst.
 • Kranagjald, löndun með hafnarkrana 358 kr. pr. tonn.
 • Skráningargjald afla 119,01 kr. pr. tonn
 • Komi bátar utan eðlilegs vinnutíma greiðist að lágmarki tveggja tíma gjald vegna yfirvinnu. Vegna útkalls utan opnunartíma og um helgar eru greiddir að lágmarki fjórir tímar.
 • Almennur vinnutími hafna er frá 08.00-17.00 virka daga. Lokað milli 12.00-13.00

Virðisaukaskattur

Öll gjöld í gjaldskrá þessari eru án virðisaukaskatts. Höfnum Múlaþings er skylt að innheimta virðisaukaskatt af öllum gjöldum í gjaldskrá þessari, sbr. 3. tl. 3.gr. laga nr.50/1998 um virðisaukaskatt.

Innheimta, greiðsla gjalda og gildistími

Skoða nánar

Um innheimtu og greiðslu gjalda

Séu gjöldin ekki greidd á réttum gjalddögum er áskilið að reikna dráttarvexti af gjaldfallinni fjárhæð skv. 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu nr. 38/2001.

Skipstjóri og eigandi skips bera ábyrgð á greiðslu gjalda þeirra sem greiða ber til Hafna Múlaþings vegna skipsins. Er skipstjóra skylt við komu til hafnar að gefa hafnarstjóra upplýsingar um skipið í samræmi við ákvæði 5. mgr. 33. gr. reglugerðar nr.326/2004 um hafnamál og afhenda hafnarstjóra þjóðernis- og skrásetningarskírteini skipsins, ef hafnarstjóri krefst þess vegna ófullnægjandi upplýsinga frá skipstjóra og hefur hafnarsjóður haldsrétt yfir skírteinum uns gjöld eru greidd. Töf og tjón sem af þessu hlýst er einvörðungu á ábyrgð og kostnað greiðanda áfallinna gjalda.  Áfallin gjöld skal greiða áður en skip fer burt úr höfninni og enginn skipstjóri getur vænst þess að fá afgreiðslu fyrir skip sitt hjá sýslumanni eða tollstjóra, nema að hann sanni með vottorði frá hafnarstjóra að hann hafi greitt öll gjöld sín til hafnarinnar.

Vörugjald greiðist af öllum vörum sem eru affermdar, afhentar eða fluttar, eða á annan hátt sjóleiðis eða landleiðina, inn fyrir mörk hafna. Vörugjaldið reiknast skipi til skuldar áður en skip hefur siglingu, nema annað sé sérstaklega um samið. Vörugjald er á ábyrgð farmflytjanda og er afhending vöru án greiðslu vörugjalds á hans ábyrgð.  Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað greiðir sá vörugjaldið sem affermir.  Vörugjald af vörum sem koma til hafnanna falla í gjalddaga þegar skipið sem vörurnar flytur er komið í höfnina og vörugjald af vörum sem fluttar eru úr höfnunum fellur í gjalddaga þegar vörurnar eru komnar í skip. Skipstjóra og afgreiðslumanni skips er óheimilt að afhenda vörurnar fyrr en gjaldið er greitt.

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má ávallt tryggja með aðför að undangengnum dómi.  Skipagjöld eru tryggð með lögveði í viðkomandi skipi eða vátryggingarfé. Gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðkröfum sbr. ákvæði 2. mgr. 21. gr. Hafnalaga nr. 61/2003.  Höfnum Múlaþings  er heimilt að krefjast frekari trygginga fyrir greiðslu áfallinna gjalda ef ástæða þykir til.

Öll gjöld í gjaldskrá þessari eru án virðisaukaskatts. Höfnum Múlaþings er skylt að innheimta virðisaukaskatt af öllum gjöldum í gjaldskrá þessari, sbr. 3. tl. 3.gr. laga nr.50/1998 um virðisaukaskatt.

Gildistaka

Gjaldskrá þessi fyrir Hafnir Múlaþings  er samþykkt af umhverfis- og framkvæmdaráði  Múlaþings  þann  28. nóvember 2022, skv. hafnalögum nr. 61/2003 og 37. gr. reglugerðar um hafnamál nr. 326/2004 og staðfest af sveitarstjórn Múlaþings 14. desember 2022.

Gjaldskráin öðlast gildi þann 01. janúar 2023 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli.

Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir hafnir Múlaþings fyrir árið 2022 sem staðfest var af sveitarstjórn Múlaþings þann 8. desember 2021 og birtar voru á heimasíðu sveitarfélagsins.

Gjaldskráin á þessari síðu er sett upp til þæginda. Ef misræmi er á milli gjalds á þessari síðu og skjalinu sem samþykkt var af sveitastjórn Múlaþings 14. desember 2022 gildir ávallt samþykkt sveitarstjórnar.